POLÍTICA DE PRIVACITAT

En RH EN POSITIU (ALBERTO HEREDIA BORT), responsables del lloc web, ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a estos.


Informació completa sobre Protecció de Dades:

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

ALBERTO HEREDIA BORT

53224606F

C/ PINTOR GUMBAU, 13 ETLO. 10 – 12540 VILA-REAL (CASTELLÓ)

info@laboraenruta.es


Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En RH EN POSITIU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comercial o professional en funció del consentiment obtingut.


Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades es conservaran en virtut de la legislació aplicable, especialment la normativa tributària, mercantil i laboral, mentre romanga la relació contractual o l'interessat no manifeste la seua oposició al tractament de les dades. En qualsevol cas, estes dades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, i per a determinar les possibles responsabilitats que puguen sorgir.


Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

RH EN POSITIU està legitimat al tractament de les dades personals, sobre la base de l'execució d'un contracte i al consentiment atorgat per l'interessat mitjançant la signatura o acceptació dels formularis o contractes, per a un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1 a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

Per a l'alta com a usuari en les plataformes digitals de RH EN POSITIU s'exigix la manifestació de la majoria d'edat dels usuaris per estar restringida per als menors d'edat pel que Vosté manifesta i garantix amb la seua alta que és major d'edat. En tot cas RH EN POSITIU s'exonera del tractament de dades realitzat sobre menors sense el consentiment dels seus pares o tutors. Respectant el que s'estableix en els articles 8 del RGPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals de manera lícita. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i este solo es considera licite en la mesura en la qual els mateixos l'hagen autoritzat.


A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades i en els supòsits previstos segons Llei. En tot cas, es podran comunicar les dades als següents destinataris:

Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions fiscals.

Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.

Administracions públiques amb competència en la matèria.


Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

En cas que el Responsable del tractament tinga la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s'obtinguen les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

L'interessat de les dades personals, en tot cas podrà exercitar els drets que li assistixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtindre confirmació de si RH EN POSITIU, està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que RH EN POSITIU haja realitzat o realitze, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'estes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d'estos.

Drets de rectificació: És el dret d'Usuari al fet que es modifiquen les seues dades personals que resulten ser inexactes, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.

Drets de supressió (“el dret a l'oblit“): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no establisca el contrari, a obtindre la supressió de les seues dades personals quan estos ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'Usuari haja retirat el seu consentiment al tractament i este no compte amb una altra base legal ; l'Usuari s'opose al tractament i no existisca un altre motiu legitime per a continuar amb este; les dades personals hagen sigut tractats il·lícitament; les dades personals hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagen sigut obtinguts productes d'una oferta directa de servicis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, haurà d'adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguen tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a eixes dades personals.

Drets a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seues dades personals. L'Usuari té dret a obtindre la limitació del tractament quan impugne l'exactitud de les seues dades personals; el tractament siga il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l'Usuari el necessite per a fer reclamacions; i quan l'Usuari s'haja oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectue per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a eixe altre responsable.

Dret d'oposició: És el dret de l'usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de RH EN POSITIU.

Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establisca el contrari.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: L'interessat, per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició als tractaments pot dirigir-se a info@laboraenruta.es

Quan es realitze l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interés legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb eixa fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que tractem en RH EN POSITIU procedixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.
  • Dades bancàries (targetes de crèdit, números de compte…) en aquells casos que siga necessari
  • Dades acadèmiques, professionals i circumstàncies socials en aquells casos necessaris per a la prestació dels servicis per als quals van ser recollits.


Modificacions de la nostra política de protecció de dades i privacitat.

RH EN POSITIU es reserva la facultat de modificar esta Política, a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Per favor, verifique este apartat regularment per a consultar els canvis que puguen haver existit i de quina manera el poden afectar.

Per a qualsevol pregunta en relació amb la nostra de Política de Protecció de Dades, per favor, pose's en contacte amb l'empresa usant la direcció facilitada en l'Apartat primer i estarem encantats d'atendre't i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulgues plantejar.


Llei de servicis de la Societat d'Informació i de comerç electrònic (lssi).

D'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, RH EN POSITIU es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.